Fesih

İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir şekilde feshedilebilmesi için feshin yazılı şekilde yapılması zorunludur (Alman Medeni Kanunu md. 623, 126). Böylelikle fesih bildiriminin işveren veya işçi tarafından imzalanması gerekir. Fesih ihbarı, fesheden kişinin bizzat kendisi veya temsilcisi tarafından imzalanmamış olması durumunda, şekle aykırı olacağından geçersiz sayılacaktır ve hiçbir hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.

Fesih beyanında kural olarak gerekçenin bildirilmesi şart değildir. Ancak bazı özel hükümler fesih nedenlerinin yazılı olarak bildirilmesini öngörmektedir; örneğin hamilelere karşı (Alman Anneleri Koruma Kanunu md. 8) veya meslek eğitimi görenlerde deneme süresinden sonra (Alman Mesleki Eğitim Kanunu md. 22) fesih yapılabilmesi için fesih bildiriminde gerekçenin yer alması gerekir.

Her yenilik doğuran beyanlarda olduğu gibi feshin geçerliliğini değerlendirmek açısından fesih ihbarının karşı tarafın (muhatabın) hakimiyet alanına ulaştığı zaman dikkate alınır.

İşçi fesih nedenini bildirmeden fesih bildirimi süresine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilir. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça işçi tarafından yapılan fesihte fesih bildirim süresi dört hafta olmakla birlikte feshin yapıldığı ayın 15’inde veya ay sonunda geçerli olur (Alman Medeni Kanunu md. 622/1). Deneme süresi esnasında da iki haftalık fesih bildirim süresi söz konusudur (Alman Medeni Kanunu md. 622/3).

Alman Medeni Kanunu md. 623 gereğince işçi tarafından iş sözleşmesinin feshi de yazılı olarak yapılması gerekir.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi halinde, feshin muhatabı olan işçinin İş Güvencesi Yasası’ndaki haklardan faydalanması için feshin kendisine ulaştığı tarihte iş sözleşmesinin en az altı ay sürmüş olması gerekir (Alman İş Güvencesi Yasası md. 1/1). Bundan başka, bu kanunun uygulanabilmesi için işçinin çalıştığı işletmenin kanunda öngörülen büyüklük ölçüsüne sahip olması gerekir. 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, bir işletmede genel olarak on işçiden fazla kişi çalışırsa feshin sosyal bakımdan adaletsiz olması durumunda fesih geçersizdir.

Bir işçinin aldığı bir fesih ihbarına karşı hukuki yollara başvurmak istiyorsa, feshin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç hafta içerisinde iş mahkemesi nezdinde feshe karşı koruma davası açması gerekir; sürenin kaçırılması halinde fesih geçerli sayılır.