Uyarı

İşveren tarafından işçinin yeterliliği veya davranışlarından kaynaklanan bir nedenle iş sözleşmesi feshedilecekse, öncelikle işçinin konuyla ilgili uyarılması (ihtar edilmesi) gerekir. Bir uyarıda bulunulması durumunda uyarıya esas olan aynı olaya dayanarak sözleşme geçerli olacak şekilde feshedilemez.

Uyarı ile işçinin iş akdine dayanan bir yükümlülüğünü ihlal ettiği açıkça ortaya konmalı, ileride böyle bir davranışın tekrarlanmaması istenmeli ve ihlalin tekrarlanması halinde iş sözleşmesinin feshedilebileceği açıkça bildirilmelidir.

Federal İş Mahkemesi kararları açısından uyarının belgelendirme, işaret etme ve uyarı fonksiyonları bulunmaktadır.

Uyarılar (ihtarlar) şekil açısından hem yazılı hem de sözlü olarak yapılabilir.

Uyarı sebeplerine örnek olarak şu hususlar verilebilir:

 • Aşırı alkol kullanma
 • Irkçı açıklamalar
 • Hakaretler
 • İzinsiz Tatile Çıkma
 • Hasta olduğunu hiç bildirmemek veya geç bildirmek
 • İşyerine ait telefon veya eposta gibi İnternet ve telekomünikasyon araçlarını özel işleri için kullanmak
 • Sigara içme yasağına rağmen sigara içmek
 • Kaçak çalışmak
 • Mazeretsiz işe gelmemek
 • İzinsiz ek iş yapmak
 • İşe zamanında gelmemek
 • Alman Ticaret Kanunu md. 60 gereğince rekabet yasağına aykırı eylemlerde bulunmak